Lue lehtiliite tästä, sisältää 40 € alennuskoodin!

Tiede ei osaa tällä hetkellä selittää, mitä energiahoidoissa käytettävä energia on. Vastoin yleisiä
käsityksiä, hoitoja ja niiden vaikutuksia on tutkittu pätevillä tieteellisillä menetelmillä. Tärkein todiste
hoitojen tehokkuudesta ovat kuitenkin ne sadat asiakkaat jotka ovat saaneet avun kun mikään muu ei
ole pystynyt auttamaan heitä vaikeissa terveysongelmissa.

Hoitomenetelmämme pohjautuu yli 30 tun­nettuun vaihtoehto­hoitojen menetelmään. Koulutusten ja hoitokokemusten myötä menetel­mästä on kehittynyt vuosien myötä tehokas kokonaisuus jolla pystytään auttamaan hyvinkin vaikeissa fyysi­sissä ja tunnepuolen ongelmissa.”, Suomen Energiahoitajat Oy:n toimi­tusjohtaja Nino Tuovinen kertoo.

”Hoitomenetelmämme avulla voi­daan poistaa kehosta nk. fysiologista stressiä joka aiheuttaa kroonisia tu­lehdustiloja sekä lihasjännitteitä ke­hossamme. Hoitojamme voi käyttää koululääketieteen tukena. Yhdistä­mällä molemmat, päästään aivan uu­delle tasolle sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.”

Kattavalla BodyMind Energy Ba­lancing Method -hoitomenetelmällä hoidetaan kehoa ja mieltä kokonais­valtaisesti.

”Hoito ei sisällä voimakasta fyysis­tä kehon manipulaatiota, vaan pe­rustuu ymmärrykseen siitä, miten kehon hermojärjestelmä ja erityises­ti autonominen hermosto vaikuttaa koko kehon toimintaan ja jopa ke­hon asennon ylläpitämiseen. Ilman tätä ymmärrystä ja tehokkaita hoito­tekniikoita, on hoito monesti vain oi­retta hetkellisesti helpottavaa. Vah­vuutemme on juuri tämä ymmärrys ja sen kautta kehon erilaiset kipu­tilat, elimelliset ongelmat, tunne­puolen ongelmat ja jopa krooniset virheasennot kuten skolioosi ja eri­mittaiset jalat saadaan hoidettua no­peasti kuntoon. Koska hoitovaikutus ohjataan vaivan syyhyn, saadaan py­syviä hoitotuloksia, eikä oiretta tar­vitse hoidattaa aina uudestaan kerta toisensa jälkeen”, Tuovinen valottaa.

 

Apu omiin vaikeisiin selkävaivoihin löytyi lopulta energiahoidoista

Tuovinen löysi itse energiahoidot kun urheiluharrastukset olivat ai­heuttaneet voimakkaita selkäki­puja eikä perinteisistä keinoista ollut apua. Hän kuuli Petri Filipc­zakista ja menetelmästä, joka voi­si auttaa.

”Löysin nämä uskomattoman te­hokkaat menetelmät itsepuolustus­lajien ja omien vaikeiden terveyson­gelmien kautta. Koululääketiede ei osannut auttaa. Viimeisenä vaihtoeh­tona ongelmiini tarjottiin leikkausta, mutta siihen en halunnut ryhtyä, sen sisältämien riskien vuoksi.”

”Kiinnostuin Petrin esittämistä asi­oista. Olin toki aluksi erittäin skep­tinen, mutta halusin testata Petrin väitteitä ja kävin ottamassa hoidon nähdäkseni onko menetelmä oikeas­ti tehokas. Suureksi hämmästyksek­seni kaikki selkäongelmani hävisivät ensimmäisen hoitokerran jälkeen. Tämä sai minut todella kiinnostu­neeksi ja opiskelin menetelmän itse hyvin nopeasti tämän jälkeen.”

Tuovinen perusti Filipcza­kin kanssa Suomen Energiahoita­jat Oy:n yhdessä entisen luokka- ja treenikaverinsa Toni Harrin kans­sa. Myöhemmin mukaan liittyi Miia Varpalahti ja nyt tämä nelikko muo­dostaa yrityksen henkilökunnan.

Koululääketieteen edustajat kiinnostuneita

Suomen Energiahoitajat myös jaka­vat oppejaan koulutuksissaan, joita kohtaan on riittänyt kiinnostusta.

”Tekniikat ovat helppoja oppia, ja kursseille voi tulla kuka tahansa joka haluaa oppia tehokkaita hoitotek­niikoita vaikka vain perheensä hy­vinvointia lisäämään. Koulutuksis­sa käy myös paljon terveydenhuollon ammattilaisia kuten hierojia, fysio­terapeutteja, lääkäreitä ja psykote­rapeutteja. Kouluttamillamme me­me­netelmillä voidaan tehostaa kaiken tyyppistä hoitotyötä ja parantaa hoitotuloksia. Kursseilla käyneet ammat­tilaiset ovat olleet ihmeissään näh­dessään tekniikoiden tehokkuuden. Usein olemme koulutuksissa kuulleet kysymyksen, “Miksi kukaan ei ole ker­tonut näistä tekniikoista aiemmin?”

 

artikkeli-kommentoi